آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه همدان - سنندج

شماره تماس : 08733415241-5

فکس : 08733415230