مدیرکل

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

اداره برنامه وبودجه

اداره فن آوری اطلاعات ارتباطات وتحول اداری

اداره اموراداری رفاه وپشتیبانی

اداره امورمالی

 

اداره روابط عمومی

 

اداره حراست

 

دفتر نمایندگی ولی فقیه

 

اداره حقوقی

 

معاون سلامت

اداره قرنطینه وامنیت زیستی

اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای دامی

اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای طیور

اداره نظارت بر بهداشت عمومی ومواد غذایی

اداره تشخیص ودرمان