دامپزشکی چه خدماتی برای جامعه انجام می دهد؟

 

دامپزشکی علاوه بر واکسیناسیون دامها و مبارزه با بیماریهای دامی و حفظ سرمایه دامی کشور در زمینه های متعدد دیگر نیز فعالیت می کند که از آن جمله می توان به بازرسی بهداشتی گوشت قرمز و سفید و سایر فرآورده های خام دامی، کنترل حمل و نقل دام زنده و محصولات دامی، صدور پروانه بهداشتی برای تأسیسات دامی ، کنترل واردات و صادرات دام و محصولات دامی را می توان نام برد.

 

اگر از يك دامپزشك شكايت داشته باشيم به كجا مراجعه كنيم؟

 

شما مي توانيد به دفتر نظام دامپزشكي استان مستقر در اداره کل دامپزشکی استان کردستان مراجعه و شكايت كتبي خود را ارائه كنيد. شكايت شما پس از بررسي اوليه به هيأت بدوي نظام ارجاع و در آنجا رأي صادر مي شود

 

وضعيت بازار كار دامپزشكي چگونه است؟

 

فارغ التحصيلان دامپزشكي مي توانند با موافقت مراجع دولتي نسبت به تأسيس مطب ، داروخانه دامپزشكي، ازمايشگاه دامپزشكي و مركز واكسيناسيون دام و طيور اقدام نمايند. استخدام در مراكز دولتي محدود بوده و صرفاً از طريق آزمون امكان پذير است.زمينه هاي شغلي موجود در اين رشته شامل امور درماني دامهاي سنگين و سبك و حيوانات خانگي، مشاوره بهداشتي دامداري هاي صنعتي و مرغداري ها، مسئوليت فني كشتارگاههاي طيور و كارخانجات بسته بندي و قطعه بندي گوشت، مراكز جمع آوري شير خام و كارخانه هاي توليد خوراك دام و طيور و ... مي باشد.

 

چه بيماري هاي مشتركي از گوشت و شير آلوده به انسان منتقل مي شود؟

 

بيماري هاي قابل انتقال از شير خام: سل، تب مالت، لپتوسپيروز، آنتريتهاي باكتريايي و ...

بيماريهاي مهم قابل انتقال از گوشت به انسان:  سل، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، بيماري هاي انگلي مشترك، سالمونلوز، شيگلوز و ...

 

پست هاي قرنطينه دامي چه كارهايي انجام مي دهند؟

 

پست قرنطينه مرزي: نظارت بر كليه محموله هاي دامي صادراتي و وارداتي كشور و بررسي كليه مدارك صادرات يا واردات و نظارت بهداشتي بر محموله و به دنبال آن تاييد يا رد آن .

پست قرنطينه بين استاني يا داخل استاني: نظارت بر تردد كليه محموله هاي دامپزشكي اعم از دام و طيور زنده و فرآرده خام دامي و نظارت بهداشتي و كنترل مجوز هاي بهداشتي حمل ، توقيف محموله و ارجاع آن به دادگاه و اجراي راي دادگاه

 

دام قاچاق به چه دامي گفته مي شود و چه خطرات بهداشتي دارد؟

 

به دامي كه بدون مجوز بهداشتي حمل (صادره از شبكه هاي دامپزشكي) از محلي به محل ديگر (بين شهرستان يا استان) جابجا شود، دام قاچاق اطلاق مي شود. دام قاچاق مي تواند باعث انتقال آلودگي و بيماري در بين دامها و حتي انسان از محل مبدا به مقصد شود.

 

بخش خصوصي دامپزشكي در حال حاضر چه خدماتي انجام مي دهند؟

 

خدمات درماني شامل معاينه و نسخه نويسي، جيره نويسي و برنامه واكسيناسيون طيور، انجام واكسيناسيون هاي دامي كه به بخش خصوصي واگذار شده ، ارائه مشاوره در خصوص برنامه هاي بهداشتي و پيشگيري.

دامپزشکی چه خدماتی برای جامعه انجام می دهد؟

 

دامپزشکی علاوه بر واکسیناسیون دامها و مبارزه با بیماریهای دامی و حفظ سرمایه دامی کشور در زمینه های متعدد دیگر نیز فعالیت می کند که از آن جمله می توان به بازرسی بهداشتی گوشت قرمز و سفید و سایر فرآورده های خام دامی، کنترل حمل و نقل دام زنده و محصولات دامی، صدور پروانه بهداشتی برای تأسیسات دامی ، کنترل واردات و صادرات دام و محصولات دامی را می توان نام برد.

 

اگر از يك دامپزشك شكايت داشته باشيم به كجا مراجعه كنيم؟

 

شما مي توانيد به دفتر نظام دامپزشكي استان واقع مراجعه و شكايت كتبي خود را ارائه كنيد. شكايت شما پس از بررسي اوليه به هيأت بدوي نظام ارجاع و در آنجا رأي صادر مي شود

 

وضعيت بازار كار دامپزشكي چگونه است؟

 

فارغ التحصيلان دامپزشكي مي توانند با موافقت مراجع دولتي نسبت به تأسيس مطب ، داروخانه دامپزشكي، ازمايشگاه دامپزشكي و مركز واكسيناسيون دام و طيور اقدام نمايند. استخدام در مراكز دولتي محدود بوده و صرفاً از طريق آزمون امكان پذير است.زمينه هاي شغلي موجود در اين رشته شامل امور درماني دامهاي سنگين و سبك و حيوانات خانگي، مشاوره بهداشتي دامداري هاي صنعتي و مرغداري ها، مسئوليت فني كشتارگاههاي طيور و كارخانجات بسته بندي و قطعه بندي گوشت، مراكز جمع آوري شير خام و كارخانه هاي توليد خوراك دام و طيور و ... مي باشد.

 

چه بيماري هاي مشتركي از گوشت و شير آلوده به انسان منتقل مي شود؟

 

بيماري هاي قابل انتقال از شير خام: سل، تب مالت، لپتوسپيروز، آنتريتهاي باكتريايي و ...

بيماريهاي مهم قابل انتقال از گوشت به انسان:  سل، تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، بيماري هاي انگلي مشترك، سالمونلوز، شيگلوز و ...

 

پست هاي قرنطينه دامي چه كارهايي انجام مي دهند؟

 

پست قرنطينه مرزي: نظارت بر كليه محموله هاي دامي صادراتي و وارداتي كشور و بررسي كليه مدارك صادرات يا واردات و نظارت بهداشتي بر محموله و به دنبال آن تاييد يا رد آن .

پست قرنطينه بين استاني يا داخل استاني: نظارت بر تردد كليه محموله هاي دامپزشكي اعم از دام و طيور زنده و فرآرده خام دامي و نظارت بهداشتي و كنترل مجوز هاي بهداشتي حمل ، توقيف محموله و ارجاع آن به دادگاه و اجراي راي دادگاه

 

دام قاچاق به چه دامي گفته مي شود و چه خطرات بهداشتي دارد؟

 

به دامي كه بدون مجوز بهداشتي حمل (صادره از شبكه هاي دامپزشكي) از محلي به محل ديگر (بين شهرستان يا استان) جابجا شود، دام قاچاق اطلاق مي شود. دام قاچاق مي تواند باعث انتقال آلودگي و بيماري در بين دامها و حتي انسان از محل مبدا به مقصد شود.

 

بخش خصوصي دامپزشكي در حال حاضر چه خدماتي انجام مي دهند؟

 

خدمات درماني شامل معاينه و نسخه نويسي، جيره نويسي و برنامه واكسيناسيون طيور، انجام واكسيناسيون هاي دامي كه به بخش خصوصي واگذار شده ، ارائه مشاوره در خصوص برنامه هاي بهداشتي و پيشگيري.