اداره کل دامپزشکی استان کردستان برای تحقق به اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه به تمامی مخاطبان خود مي باشد، بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخوردها، تعاملات دوسويه و انتخاب راهبردهاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکان پذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از خدمات اعلام و مشارکت خود را کامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسب جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد.

اداره کل دامپزشکی استان کردستان در راستاي انجام ماموريت سازماني خود در تلاش است با برنامه محوري، نگاه سيستمي و توان کارشناسي، خدمات خود را در چارچوب وظايف قانوني خود به بهترین شکل ممکن به مخاطبين ارائه نمايد. در همین خصوص و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي، اداره کل دامپزشکی استان خوزستان بر خود لازم مي داند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مردم به ويژه نخبگان، متخصصين، صاحب نظران، مديران و کارشناسان را گردآوري و راهبردهاي صحیح و همراه با افزايش کيفيت خدمات را تدوين نمايد.

 بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کمک بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب در خدمت رسانی بهتر اداره کل دامپزشکی استان کردستان خواهد داشت.