عنوان آگهیخلاصه آگهیتاریخ شروع تاریخ پایانفایل آگهی مناقصه
تست مناقصه 1اداره کل دامپزشکی استان کردستان در نظر دارد نسبت به فروش ۵ دستگاه خودرو از طریق سامانه ستاد و مزایده عمومی اقدام نماید99/12/17 99/12/17 دریافت
تست مناقصه 2خلاصه تست مناقصه 299/12/17 99/12/26 دریافت
لینک کوتاه