عنوان آگهیخلاصه آگهیزمان شروعزمان پایان فایل آگهی مزایده
آگهی مزایده 5 دستگاه خودرو سواریاداره کل دامپزشکی استان کردستان در نظر دارد نسبت به فروش ۵ دستگاه خودرو از طریق سامانه ستاد و مزایده عمومی اقدام نماید 98/07/07 98/07/14 دریافت
لینک کوتاه